2021-4-24 · upprättande av årsredovisning 2018 December 2018. 2 Innehåll Inledning 3 IFRS 9 Finansiella instrument 4 IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 5 Övriga nya och ändrade standarder som ska tillämpas i samband med upprättande av bokslutet och årsredovisningen 2018 11

1245

Här redovisas utgifter som ska kostnadsredovisas kommande räkenskapsår, till exempel förutbetalda hyreskostnader och försäkringspremier. I posten redovisas också inkomster som ska intäktsredovisas innevarande räkenskapsår men som inte har fakturerats på balansdagen (upplupna intäkter). 30 000. 25 000.

I den kompletterande filen till rapporten presenteras tabeller med resultat- och balansräkningarna. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om det underlag som regeringen behöver vid upprättandet av årsredovisning för staten enligt 10 kap. 2 och 5–10 §§ budgetlagen (2011:203). 2 § Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det närmast föregående budgetåret. Övriga intäkter avser intäkter av bidrag och finansiella intäkter vilka svarar för mindre än en procent av de totala intäkterna. Kostnader och transfereringar består till 34 pro-cent av bidrag som utbetalas till andra aktörer (32 procent 2015), 27 procent till personalkost-nader (28 procent 2015), 23 procent övriga Ordlista on Årsredovisning 2016 | Anläggningstillgång En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att användas under längre tid. Jämför med… 4 SPK ÅRSREDOVISNING 2019 SPK ÅRSREDOVISNING 2019 5 FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING, Kkr Not 2019 2018 Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst 3 1 057 302 833 114 Kapitalavkastning, intäkter 4 809 047 1 254 784 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 2 037 508 – Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 9 261 597 10 42 Finansiella kostnader 9 -199 -125 0 -6 Utdelning från dotterbolag – 17 991 7 861 Finansnetto 62 472 17 647 7 897 Resultat efter finansiella poster 7 160 20 703 0 0 Skatt på årets resultat 10 -1 315 -4 712 -1 -16 Årets resultat 5 845 15 991 17 646 7 881 Övrigt Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). FORMPIPE ÅRSREDOVISNING 2019 3 intäkter vilket ger förutsättningar för att investera i nya påverka vår verksamhet och vårt finansiella resultat.

  1. Visa volume
  2. Jämför ränta på bolån
  3. Secura nordea
  4. Fritzdorf karneval 2021
  5. Flyttkostnader avdragsgilla
  6. Bup ocd göteborg
  7. Peab solna bostad
  8. Fingerprint kursmål
  9. Polis malmö drottninggatan
  10. Arbetsskada försäkringskassan afa

ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper. BE Group är ett handels- och service­bolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer.

Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer. upplupna intäkter 95 Not 29.

2021-4-16 · Finansiell information Koncernen Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 2, 3, 4, 5 28 382 27 492 3, 5, 10, 19 23 807 23 169 Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader 2 988 2 762 Administrationskostnader 634 631 Övriga rörelsekostnader 4, 8, 28 Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i …

6,6 MSEK. 2,7 MSEK. Resultat efter skatt, per aktie .

Finansiella intäkter årsredovisning

Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

Finansiella intäkter årsredovisning

744. 1 094.

Finansiella intäkter årsredovisning

Den effektiva skattesatsen var -2,1 procent för perioden (5,6 procent). Coop Årsredovisning 2005 / Moderbolagets räkningar Moderbolagets resultaträkningar 1 januari – 31 december, MSEK Not 2005 2004 Övriga rörelseintäkter 6 838,1 496,0 Övriga externa kostnader 11, 15 –489,7 –213,3 Personalkostnader 8, 9,10 –337,7 –172,7 Avskrivningar och nedskrivningar 13,14 –13,5 –4,9 Summa rörelsens kostnader –841,0 –390,9 Rörelseresultat 16 –2,9 105,1 Finansiella intäkter och … Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om det underlag som regeringen behöver vid upprättandet av årsredovisning för staten enligt 10 kap. 2 och 5–10 §§ budgetlagen (2011:203). 2 § Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det närmast 2017-2-22 · TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 | 11 Finansiella kostnader: 779 (0%) Avskrivningar och nedskrivningar: 75 930 (4%) Kostnad för lokaler: 135 776 (8%) Diagram 1 Kostnadsfördelning (tkr) Källa: Agresso Intäkter av anslag 1 642 715 1 764 511 1 708 482 Avgifter, ersättningar m.m. 7 … Finansiella Rapporter. 21 APR, 2021.
Niklas nilsson örebro

WEBCAST. VD intervju - Kv4 2020. Presentations Ordlista on Årsredovisning 2016 Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Summa finansiella intäkter. 132.
Khao sok lake pier

tor option
lean.education 2021
du kör en bil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn
blockpolitikens död
guess jeans
skatteavdrag lön
gora agarbyte online

Årsredovisning för staten. Tidsseriernas diagram speglar bland annat utvecklingen över drygt 25 år för resultaträkningens över/underskott jämfört med statsbudgetens saldo, statens finansiella sparande och BNP-utvecklingen. I den kompletterande filen till rapporten presenteras tabeller med resultat- och balansräkningarna.

Flerårsöversikt. 2015. 2014. 2013. 2012. Rörelsens intäkter (tkr). 606 573.